วิธีการนำเข้าข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)
> Login เข้าสู่เว็บไซต์ https://itas.nacc.go.th จากนั้นดำเนินการดังนี้
>> เข้าสู่เมนู จัดการข้อมูลหน่วยงาน
>> เข้าสู่เมนู จำนวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน
>> พิมพ์ จำนวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในทั้งหมดที่ปฏิบัติงานมาไม่น้อยกว่า 1 ปี (ไม่ต้องใส่รายชื่อ)
> ระบบจะคำนวณจำนวนกลุ่มตัวอย่างขั้นต่ำให้อัตโนมัติ หน่วยงานสามารถดูจำนวนกลุ่มตัวอย่างขั้นต่ำได้ดังนี้
>> เข้าสู่เมนู ติดตามสถานะ
>> เข้าสู่เมนู รายละเอียดสถานะการตอบแบบวัดการรับรู้

https://itas.nacc.go.th/