คำสั่ง อบต.

เรื่อง แบ่งงานและเจ้าหน้าที่ความรับผิดชอบโครงการ อบต.พบประชาชนและประชุมประชาคมจัดทำแผนพัฒนา ๓ ปี 30/04/2557