ลักษณะทรัพยากร

แหล่งน้ำธรรมชาติ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ์ ตั้งอยู่หมู่ที่ ๔ ใกล้กับคลองบางพระ และคลองชลประทาน ๒ ซ้าย  ๕ ซ้าย ซึ่งเป็นคลองสายหลักที่ประชาชนในตำบลได้ใช้ในการอุปโภคและบริโภครวมถึงการทำการเกษตรกรรม โดยมีคลองซอยแยกจากคลองบางพระดังต่อไปนี้

คลองผักบุ้ง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร อยู่ในเขตพื้นที่หมู่ ๓ และหมู่ ๔
คลองดอนตาแก้ว กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร อยู่ในเขตพื้นที่หมู่ ๓
คลองทุ่งตาศักดิ์ ๑ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร อยู่ในเขตพื้นที่หมู่ ๕
คลองทุ่งตาศักดิ์ ๒ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร อยู่ในเขตพื้นที่หมู่ ๕
คลองผู้ใหญ่เสงี่ยม กว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร อยู่ในเขตพื้นที่หมู่ ๕
 

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

ประปาหมู่บ้าน ๒๑ แห่ง