ลักษณะเศรษฐกิจ

อาชีพ ประชากรส่วนใหญ่ในองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ์ประกอบอาชีพเรียงลำดับจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้คือ เกษตรกรรม ค้าขาย รับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรม รับจ้างทั่วไป รับราชการ อุตสาหกรรมในครัวเรือนและอาชีพงานบริการ
 
หน่วยธุรกิจในเขต อบต. โรงงานอุตสาหกรรม, บริษัท, ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที่สำคัญ จำนวน ๔ แห่ง ประกอบด้วย
 
โรงงานผลิตเซรามิค ตั้งอยู่หมู่ที่ ๔
โรงงานผลิตพลาสติก (แคนเอเซีย) ตั้งอยู่หมู่ที่ ๓
โรงงานทำขนมปัง ตั้งอยู่หมู่ที่ ๔
โรงงานผลิตถุงเท้า ตั้งอยู่หมู่ที่ ๔