ประกาศการปิดประกาศบันทึกรายงานการประชุมสภาอบต.

ประชาสัมพันธ์กำหนดวันประชุมสภา สมัยสามัญประจำปี 2563 สมัยแรก ครั้งที่ 1

ประกาศ ปชส.วิสามัญ 1-2562 ครั้งที่ 1

ประกาศ ปชส.วิสามัญ 4-2562 ครั้งที่ 1

ประกาศ ปชส.วิสามัญ 5-2562 ครั้งที่ 1

ประกาศใช้ข้อบัญญัติ งปม.2563

ประกาศรายงานการประชุม 11-02-2562

ประกาศรายงานการประชุม 13-08-2562

ประกาศรายงานการประชุม 13-08-2562_2

ประกาศรายงานการประชุม 18-11-2562

ประกาศรายงานการประชุม 18-11-2562_2

ประกาศรายงานการประชุม 23-09-2562

ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยวิสามัญ 4-2562

ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ 2-2562