รายชื่อ และเบอร์โทรศัพท์ ผู้บริหารอบต. สมาชิก อบต. กำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลศรีมหาโพธิ์

 

ผู้บริหารประกอบด้วย

 

หมู่ที่ 1 บ้านวัดบัว  ประกอบด้วย

๑) นายสมนึก  สุขเกษม                  ผู้ใหญ่บ้าน                 โทร      081-4331019

๒) นายทวีป  สุวรรณเนตร               ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน         โทร       091-6143697

3) นายอดุลย์  สุขเกษม                  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน         โทร    085-3794079

4) นายวินัย  กลิ่นถือศีล                  สมาชิก อบต.              โทร  087-5179420

5) นายชัยวัฒน์ เอี่ยมเอก                สมาชิก อบต.              โทร  086-0236399

หมู่ที่ 2 บ้านใหม่  ประกอบด้วย

1) นายเก่ง  โพธิ์สีดา               ผู้ใหญ่บ้าน              โทร  081-1971375

2) นายพุฒิชัย  คล้ายโพธิ์ศรี          ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน       โทร  086-1701415

3) นายเสมอ  จันทร์อ่ำ                 ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน              โทร  081-2532630

4) นายสมเกียรติ  โพธิ์ศรีดา              สมาชิกอบต.            โทร 089-5073267

5) นายเอกลักษณ์  อุ่นศิริ                    สมาชิกอบต.            โทร  089-5155719

หมู่ที่ 3 บ้านดอนเจดีย์  ประกอบด้วย

1) นายชัยยศ  ชูราศรี               ผู้ใหญ่บ้าน        โทร  081-1916592

2) นางบุญเรือน  สุขยิ่ง                   ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน        โทร  089-2089858

3) นายชา  กระดานทอง                  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน        โทร  086-7508068

4) นายทวี  พานแก้ว                สมาชิก อบต.           โทร  089-5119158

5) นายวินัย  พลิ้มพลาย                  สมาชิก อบต.           โทร  092-5531287

หมู่ที่ 4 บ้านศรีมหาโพธิ์  ประกอบด้วย

1) นายสมเกียรติ  ศรีพรมมินทร์              กำนันตำบลศรีมหาโพธิ์       โทร  081-8613126

2) นายสำราญ  นิชการ                   ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน              โทร       087-1605388

3) นายวัลลพ   อยู่โพชนา                 สารวัตรกำนัน          โทร  082-2975152

4) นายชัยชาญ  เข็มทอง                  สารวัตรกำนัน          โทร  089-5497509

5) นายสุชาติ  อุ่นศิริ                ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน              โทร  089-2557920

6) นายสุพล  โพธิ์ศรีดา              แพทย์ประจำตำบล      โทร  081-9885266

7) นายอนุพงศ์  ขำโสภา                  สมาชิกอบต.             โทร  089-9114673

8) นายนพดล  ฤทธิ์ศรีสันต์              สมาชิกอบต.             โทร  089-7406626

หมู่ที่ 5 บ้านศรีสุข  ประกอบด้วย

1) นายสันติ  ลิ้มบริบูรณ์                     ผู้ใหญ่บ้าน              โทร  081-0122817

2) นายประยูร  นินนิยม                   ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน        โทร  061-6732795

3) นายสมนึก  ดีสว่าง                     ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน        โทร  085-7035720

4) นายสำราญ  ลิ้มสมบูรณ์              สมาชิกอบต.             โทร  080-2268731

5) นายประยูร  พันพุก                     สมาชิกอบต.             โทร  089-5374627

 

 

เบอร์โทร สถานที่สำคัญ และหน่วยงานต่างๆ

 

  1. ที่ว่าการอำเภอนครชัยศรี หมู่ที่ 1 ตำบลนครชัยศรี อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม โทร 0-3433-1475 โทรสาร 0-3433-1475

 

  1. สถานีตำรวจภูธรนครชัยศรี โทร 0-3422-7528-30

 

  1. ธนาคารในอำเภอนครชัยศรี

(1)  ธนาคารออมสิน                  โทร. 0-3433-1564
(2)  ธนาคารกรุงไทย                 โทร. 0-3433-1113
(3)  ธนาคารกรุงศรีฯ                 โทร. 0-3433-3640
(4) ธนาคารไทยพาณิชย์                โทร. 0-3433-1515
(5) ธนาคารนครหลวงไทย          โทร. 0-3433-1151
(6) ธนาคารศรีนคร                  โทร. 0-3433-1349
(7) ธนาคารอาคารสงเคราะห์          โทร. 0-3433-1670
(8) ธนาคารกสิกรไทย                โทร. 0-3438-9120
(9) ธนาคารเพื่อการเกษตรฯ        โทร. 0-3433-1124
(10) ธนาคารกรุงเทพฯ                   โทร. 0-3433-3337
(11) ธนาคารทหารไทย                   โทร. 0-3422-8338

 

  1. ศูนย์บริการลูกค้าทีโอที นครชัยศรี 100 หมู่ 3 ซอยซุ้มส้มโอ ตําบลบางกระเบา

อำเภอนครชัยศรี นครปฐม  โทร  0-3433-1991

 

  1. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอนครชัยศรี 9 หมู่ 1 ตำบลไทยาวาส อำเภอนครชัยศรี

จังหวัดนครปฐม โทร 0-3433 – 2807 อีเมล์: info@pea-nakhonchaisri.com.

 

  1. โรงพยาบาลห้วยพลู1/1 หมู่ 1 ตำบลห้วยพลูอำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

โทร 0-3423-9432

 

  1. โรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น 2 หมู่ 2 ต.บางแก้วฟ้า อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

โทร  0-3496-1113-9 โทรสาร 0-3496-1113-9

 อีเมล์: pern_hospital@hotmail.com

 

  1. วัดศรีมหาโพธิ์ 132 หมู่ 4 ตำบลศรีมหาโพธิ์ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

โทร 0-3438-9008

 

9.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีมหาโพธิ์ หมู่ 4 ตำบลศรีมหาโพธิ์ อำเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม  โทร 0-34-265054

 

  1. โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ หมู่ 4 ตำบลศรีมหาโพธิ์ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม โทร 034- 389011