ข้อมูลจำนวนหมู่บ้านและประชากรตำบลศรีมหาโพธิ์

     1. จำนวนหมู่บ้านและผู้นำ

 

ตำบลศรีมหาโพธิ์มี ๕  หมู่บ้าน  และอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเต็มทั้ง  ๕   หมู่บ้าน  ได้แก่

หมู่ที่  ๑   บ้านวัดบัว           ผู้ใหญ่บ้าน       นายสมนึก   สุขเกษม

หมู่ที่  ๒  บ้านใหม่        ผู้ใหญ่บ้าน       นายเก่ง   โพธิ์สีดา

หมู่ที่  ๓  บ้านดอนเจดีย์   ผู้ใหญ่บ้าน       นายชัยยศ   ชูราศรี

หมู่ที่  ๔  บ้านศรีมหาโพธิ์   กำนัน             นายสมเกียรติ  ศรีพรมมินทร์

หมู่ที่  ๕  บ้านศรีสุข             ผู้ใหญ่บ้าน       นายสุรินทร์   สังข์เสวก

   

  1. จำนวนประชากร

จำนวนหมู่บ้านในเขตปกครองขององค์การบริหารส่วนตำบล  ทั้งหมด ๕ หมู่บ้าน  ประกอบด้วย

จำนวนครัวเรือนทั้งหมดในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 1,165 หลังคาเรือน  มีประชากรทั้งหมด  จำนวน 4,198 คน แยกเป็นชาย 2,058 คน หญิง 2,140 คน ความหนาแน่นของประชากร 315 คน / ตารางกิโลเมตร

 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน จำนวนครัวเรือน

(ครัวเรือน)

จำนวนประชากร
ชาย (คน) หญิง (คน) รวม (คน)
1 บ้านวัดบัว 93 199 197 ๓96
2 บ้านใหม่ 109 202 204 406
3 บ้านดอนเจดีย์ ๒67 ๔92 ๔78 970
4 บ้านศรีมหาโพธิ์ 587 952 1,027 ๑,979
5 บ้านศรีสุข 109 213 ๒34 447
รวม ๑,165   2,058 2,140 4,198

 

     

 ข้อมูล  :   สำนักบริหารการทะเบียนอำเภอนครชัยศรี  ณ 11 กุมภาพันธ์ 2563