การคมนาคม

ถนน พื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ์ มีทางหลวงจังหวัดผ่าน ๑ สาย คือ ถนนสายสามควายเผือก นราภิรมย์ เป็นถนนราดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๓.๕ กิโลเมตร ประกอบกับมีทางเชื่อมถนนเข้าหมู่บ้านดังนี้

หมู่ที่ ๑ บ้านวัดบัว

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอย ๑๐ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร
๒) ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอย ๑๐/๑ กว้าง ๓ เมตร ยาว    ๖๐  เมตร
๓) ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยมณีชวน กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๐๒  เมตร

หมู่ที่ ๒ บ้านใหม่

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน  กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๐๐  เมตร
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ่อทราย กว้าง ๔ เมตร ยาว ๐๐  เมตร
๓) ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโรงงานแคนเอเซีย  กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๕๐  เมตร

หมู่ที่ ๓ บ้านดอนเจดีย์

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอย ๙  กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร
ถนนราดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านดอนเจดีย์  กว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอย ๑  กว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๐ เมตร
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอย ๒  กว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๐ เมตร
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอย ๓  กว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๐ เมตร
๖) ถนนลูกรังสายบ้านนายประเสริฐ  กว้าง ๓ เมตร ยาว ๘๐ เมตร
๗) ถนนลาดยางสายดอนแก้ว (ฝั่งตะวันออก) กว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร
๘) ถนนลาดยางสายดอนแก้ว (ฝั่งตะวันตก) กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร

หมู่ที่ ๔ บ้านศรีมหาโพธิ์

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย ๑  กว้าง ๓ เมตร ยาว ๓๓๐ เมตร
ถนนราดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายซอย ๓  กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอย ๔  กว้าง ๖ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอย ๕ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอย ๖  กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอย ๖ ครึ่ง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๐ เมตร
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอย ๗  กว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๐ เมตร
ถนนราดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายซอย ๗  กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร
ถนนราดยาง สายดอนตาแก้ว (ตะวันตก) กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร

หมู่ที่ ๕ บ้านศรีสุข

ถนนราดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเจริญราษฎร์  กว้าง ๖ เมตร ยาว ๓,๐๐๐ เมตร
ถนนลูกรังสายซอย ๑  กว้าง ๓ เมตร ยาว ๕๐ เมตร
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอย ๒  กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๕๐ เมตร
ถนนลูกรังสายซอย ๔ กว้าง ๓ เมตร ยาว ๘๐ เมตร
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอย ๕  กว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๐ เมตร
ถนนราดยางภายในหมู่บ้าน  กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร
ถนนลูกรังสายหมู่บ้านแลนด์เลียบคลองผู้ใหญ่เสงี่ยม กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๘๐ เมตร
สะพาน องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ์ มีสะพานข้ามคลองจำนวน ๙ สะพานแยกได้ดังนี้
สะพานไม้ข้ามคลองชลประทาน ซอย ๑ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๒ เมตร ตั้งอยู่ หมู่ที่ ๔บ้านศรีมหาโพธิ์
สะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองผักบุ้ง ซอย ๓ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๒ เมตร ตั้งอยู่หมู่ที่ ๔  บ้านศรีมหาโพธิ์
สะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองชลประทาน ซอย ๓ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๒ เมตร ตั้งอยู่ หมู่ที่ ๔ บ้านศรีมหาโพธิ์
สะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองบางพระ ซอย ๔ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒๒ เมตร ตั้งอยู่ หมู่ที่ ๔  บ้านศรีมหาโพธิ์
สะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองบางพระ ซอย ๕ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒๒ เมตร ตั้งอยู่ หมู่ที่ ๔  บ้านศรีมหาโพธิ์
สะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองชลประทาน ๒ ซ้าย๕ ซ้าย กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๒ เมตร  ตั้งอยู่ หมู่ที่ ๔บ้านศรีมหาโพธิ์
สะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองชลประทานซอย ๗ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๒ เมตร ตั้งอยู่ หมู่ที่ ๔ บ้านศรีมหาโพธิ์
สะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองบางพระ ซอย ๙ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒๒ เมตร ตั้งอยู่ หมู่ที่ ๓ บ้านดอนเจดีย์
สะพานไม้ข้ามคลองชลประทาน ๒  ซ้าย๕ ซ้าย กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๒ เมตร  ตั้งอยู่ หมู่ที่ ๒ บ้านใหม่

การโทรคมนาคม

โทรศัพท์สาธารณะ แห่ง
Internet ตำบล  ๑  แห่ง
โทรศัพท์บ้านประมาณ ๒๕๐ เลขหมาย

 

การไฟฟ้า

  • มีไฟฟ้าใช้ทุกหมู่บ้าน
  • มีไฟฟ้าสาธารณะริมทางดำเนินการและจัดสรรงบประมาณโดยองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ์ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอนครชัยศรีและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอดอนตูม