สถานศึกษา
โรงเรียนประถมศึกษาสังกัด สปช.และโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญฯ ๑ แห่ง ได้แก่โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ ซึ่งเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา มีนักเรียนจำนวน ๓๑๙ คน ตั้งอยู่พื้นที่ หมู่ ๔ บ้านศรีมหาโพธิ์ (ข้อมูล ณ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (อนุบาล ๓ ขวบ) ๑ แห่ง ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศรีมหาโพธิ์ (ถ่ายโอนจากกรมการพัฒนาชุมชน) มีเด็กนักเรียน จำนวน ๗๐ คน ตั้งอยู่พื้นที่ หมู่ที่ ๔ บ้านศรีมหาโพธิ์ (ข้อมูล ณ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖)

สถาบันทางศาสนา

วัด/สำนักสงฆ์ มีจำนวน ๑ แห่ง ชื่อวัดศรีมหาโพธิ์ มีพระจำพรรษา จำนวน ๒๐ รูปตั้งอยู่พื้นที่หมู่ที่ ๔ บ้านศรีมหาโพธิ์

การสาธารณสุข

สถานีอนามัยประจำตำบล มีจำนวน ๑ แห่ง มีพนักงาน/เจ้าหน้าที่ จำนวน ๕ คน ตั้งอยู่พื้นที่หมู่ที่ ๔ บ้านศรีมหาโพธิ์

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ที่พักสายตรวจตำบลศรีมหาโพธิ์มีจำนวน ๑ แห่ง มีเจ้าหน้าที่ จำนวน ๓ นาย ตั้งอยู่หมู่ที่ ๔ บ้านศรีมหาโพธิ์ (ข้างวัดศรีมหาโพธิ์)