องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ์ ยกฐานะจากสภาตำบล เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ์ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๔๐ มีจำนวน ๕ หมู่บ้าน โดยมีสัญลักษณ์เป็นรูป ใบโพธิ์ มีสำนักงานอยู่ หมู่ที่ ๔ บ้านศรีมหาโพธิ์ ตำบลศรีมหาโพธิ์ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ห่างจากตัวอำเภอนครชัยศรีประมาณ ๑๓ กิโลเมตร อยู่ห่างจากจังหวัดนครปฐมประมาณ ๑๗ กิโลเมตร และอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ ๕๔ กิโลเมตร เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง มีพื้นที่ ๘,๑๑๙ ไร่ หรือประมาณ ๑๒.๙๙ ตารางกิโลเมตร
     พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบลุ่มมีความอุดมสมบูรณ์ เหมาะแก่การทำเกษตรกรรม เลี้ยงสัตว์ และเลี้ยงสัตว์น้ำ เช่น ทำนา ทำสวนผลไม้ ทำสวนไม้ดอกไม้ประดับ เลี้ยงปลา และอื่นๆ มีคลองบางพระผ่านพื้นที่ และมีคลองชลประทานผ่าน โดยมีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้
ทิศเหนือ ติดองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว,วัดละมุด  อำเภอนครชัยศรี
ทิศใต้  ติดองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว,สัมปทวน  อำเภอนครชัยศรี
ทิศตะวันออก ติดองค์การบริหารส่วนตำบลวัดละมุด อำเภอนครชัยศรี
ทิศตะวันตก ติดองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว อำเภอนครชัยศรี