อบรมให้ความรู้กับผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงาน เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนและการป้องกันการทุจริต

Posted by:

อบต.ศรีมหาโพธิ์ อบรมให้ความรู้กับผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงาน เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนและการป้องกันการทุจริต วันที่ 27 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ โดยปปช.จังหวัดนครปฐมให้ความรู้

0